มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัท landlbeanery จำกัด มีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ขอยืนยันว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจคือหน้าที่ของเรา รายละเอียดการให้บริการ มีดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

"จัดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกีดขวางชนิดใดก็ตาม หากไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแล้ว ก็อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเล็ดลอดเข้าไปจนได้ นั่นคือ ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการรักษาความปลอดภัยให้กับ สถานที่นั้นๆ "

อ่านต่อ

มาตรการควบคุมยานพาหนะ และบุคคล

จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก ของอาคารสถานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะ และควบคุมยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในสถานที่ โดยให้ใช้เส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บันทึก ข้อมูลยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก ได้แก่ วัน เวลา ชื่อ สถานที่อยู่ จุดประสงค์ เลขทะเบียนรถ ลักษณะและสิ่งของที่นำเข้า-ออก

อ่านต่อ

ความรับผิดชอบในหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด

โรงแรม, อพาร์ทเมนท์, อาคารที่พักอาศัย

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้มาพักอาศัย และคอยสังเกตคนร้ายที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาแล้วลักลอบขึ้นไปบนตัวอาคาร เพื่อทำการงัดแงะโจรกรรมทรัพย์สินของผู้มาอยู่อาศัยได้ ถ้าพบผู้ที่น่าสงสัยจะทำการสอบถาม หรือตรวจค้นแล้วแต่กรณี

Learn more

บริษัท, สำนักงาน

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะ ผ่านเข้า-ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจให้ได้ทราบ ถึงหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท หรือสำนักงานว่าที่ทำการอยู่อาคารไหน ชั้นไหน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ

Learn more

หมู่บ้าน

จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่จะผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะคืนให้พร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐาน

Learn more

โรงงาน

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อ
- ควบคุมการตอกบัตรของพนักงานโรงงานไม่ให้ตรอกบัตรแทนกัน
- การตรวจค้นพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบนำทรัพย์สินของโรงงานติดตัวออกมา
- กรณีที่บุคคลภายนอกมาขอพบพนักงานของโรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลการขอเข้า พบ และเมื่อได้รับการอนุญาตให้เข้าพบได้ 

Learn more